Готуємось до контрольної

Підготовка до контрольної
Ландшафти України 
8 клас
Дайте визначення поняттю:

Природокористування , ресурсозабезпеченість, сталий розвиток, моніторинг навколишнього середовища.

1. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів.
2. Яким чином природні умови та ресурси кожної з природних зон впливають на характер господарської  діяльності людини? Яка з природних зон зазнала найбільших змін.
3. В наслідок осушення боліт Полісся значно збільшилися площі с/г угідь в Україні. Чому вчені закликають зберігати болота й пропонують ці території віднести до заповідних?


9 клас
1.  Які галузі кольорової металургії набули розвитку в Україні? Назвіть їх найбільші центри та поясніть чинники розміщення.
2.   Останнім часом у багатьох країнах світу, зокрема й в Україні, поширилось «викруткове виробництво», засноване на збиранні кінцевої продукції з імпортних деталей та вузлів. Висловіть свою точку зору щодо позитивних та негативних наслідків діяльності таких підприємств.

    3.   Поясніть, чому найбільшими виробниками ліків у світі є розвинені країни.
    4.  Назвіть проблеми розвитку кольорової металургії в Україні та запропонуйте шляхи їх розв'язання.
5.   Поясніть причини відмінностей у спеціалізації машинобудування розвинених країн і країн, що розвиваються.
6.   Поясніть, чому провідними виробниками полімерів у світі є розвинені країни.


Питання для підготовки 9 клас.
1.  Охарактеризуйте чинники, які впливають на розвиток і розміщення сільського господарства.

2.  Складіть характеристику Степової сільськогосподарської зони за планом: а) географічне положення;б) природні умови;в) сільськогосподарська спеціалізація.
3.  Назвіть головні райони видобутку нафти та природного газу в світі. Укажіть країни, які є експортерами та імпортерами нафтогазової сировини.
4. Що таке аграрні відносини? Коротко охарактеризуйте дрібнотоварне (традиційне) і високотоварне (сучасне) господарства.
5. Складіть характеристику Лісостепової сільськогосподарської зони за планом:
а)   географічне положення;
б)   природні умови;
в)   сільськогосподарська спеціалізація.
6. Назвіть найбільші кам'яновугільні басейни світу. Укажіть країни, які є експортерами та імпортерами кам'яного вугілля.
Питання для 7 класу.
 1. Чим рельєф Євразії відрізняється від інших материків?
 2. Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії,
якби гори Альпи мали не широтне, а меридіональне простягання.
   3. На конкретних прикладах доведіть, що загострення екологічних проблем Євразії    обумовлене інтенсивною господарською діяльністю.
   4. Чим тектонічна будова Євразії відрізняється від інших материків?
5. Спрогнозуйте, які зміни клімату відбулися б в окремих частинах Євразії, якби на сході Євразії розташовувалися великі низовини.
6. На конкретних прикладах розкажіть про напрями природоохоронної діяльності в Євразії.     Немає коментарів:

Дописати коментар